Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2020. november 1-től

1. BEVEZETÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) vonatkoznak az Ügyfél és a Zoda Team Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 19-09-520639; székhelye: 8200 Veszprém, Stadion utca 3. C. lház. 4. em. 18.; a továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató között a https://sportera.net weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) megkötött szolgáltatásnyújtási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), illetve az abban külön nem szabályozott részekre.

A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal célja egyik oldalról a sportegyesületek és sportvállalkozások, másik oldalról a sportolók, szakképesített edzők, terapeuták, valamint technikai vezetők (a továbbiakban akár együttesen, akár bármelyikük: Ügyfelek/Ügyfél) közötti kommunikáció és kapcsolatfelvétel elősegítése, valamint az Ügyfelek által nyújtott és keresett szolgáltatásainak bemutatása céljából online platform üzemeltetése és biztosítása (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltató és az Ügyfél között a Szerződés a Szolgáltató által az Ügyfélnek tett, platformszolgáltatásra vonatkozó ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) elfogadásával jön létre és lép hatályba, mely az Ügyfél Weboldalon történő regisztrációjával, majd annak az Ügyfél által megadott e-mailcímre küldött levélben írtak szerinti megerősítésével történik meg. A regisztrációhoz az Ügyfél a Weboldalon írt mindenkori tájékoztatás szerint köteles, illetve bizonyos adatok tekintetében jogosult az adatait rendelkezésre bocsátani (kötelezően, illetve opcionálisan megadható adatok). Az Ügyfél        jogosult a regisztrációt követően megadott adatait bármikor módosítani, valamint a felhasználói fiókját megszüntetni.

A Szerződés magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek és nem kerül külön iktatásra, azonban az Ügyfél mindenkor jogosult a Szerződése teljes létszakaszához (megkötéstől az esetleges megújításokig) hozzáférni a Weboldalon keresztül.

Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfél részéről történő elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a https://sportera.net weboldalon való közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Szolgáltató az Ügyfeleket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeket közzéteszi a https://sportera.net oldalon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően olyan időben történik, hogy az Ügyfelek dönthessenek a módosítás elfogadásáról.

2. FELEK MEGHATÁROZÁSA

Szolgáltató (ajánlattevő): Zoda Team Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 8200 Veszprém, Stadion utca 3. C. lház. 4. em. 18.

E-mail: info.zodateam@gmail.com

weboldal: https://sportera.net

adószám: 26789347-1-19

cégjegyzékszám: 19-09-520639

bankszámlaszám: 11742252-25544404-00000000

A Szolgáltató az Ügyfelek panaszait az ezen pontban megjelölt e-mailcímen fogadja, azokat 30 napon belül e-mailben megválaszolja.

Ügyfél: Ügyfél az a természetes személy (sportoló, szakképesített edző, terapeuta, technikai vezető esetén) vagy jogi személy (sportegyesület vagy sportvállalkozás esetén) személy, aki a Szerződést a Szolgáltatóval – mint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevevője - megköti.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, ELŐFIZETÉSI DÍJ

A Szolgáltató által nyújtott online platformszolgáltatás célja, hogy segítségével az Ügyfelek célzott keresés és üzenetváltás segítségével fel tudják egymással venni a kapcsolatot esetleges későbbi szerződéskötés céljából. Ennek keretében a Szolgáltató az alábbiakat biztosítja az ügyfelek részére:

 • saját profil létrehozása, labdarúgás vagy kézilabda sportágban
 • saját profil testreszabásának lehetősége
 • keresőszolgáltatás használata az oldalon, szűkítés keresési paraméterek beállításával
 • üzenetküldő funkció
 • hitelesség biztosítása – a Szolgáltató az Ügyfél saját sportszövetségénél rögzített, regisztráció során megadott személyes kódját jogosult ellenőrizni, annak érdekében, hogy a Weboldalra csak valós Ügyfelek kerüljenek fel

A Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés a regisztráció megerősítését követően az Ügyfél által a Szolgáltató által megadott lehetőségek közül kiválasztott időtartamra jön létre, mely időtartam alatt az Ügyfél a Szolgáltatáshoz való teljes hozzáférésre jogosult, és melynek lejárta előtt 1 (egy) nappal a Szolgáltató üzenetet küld az Ügyfélnek a Szerződés meghosszabbításának lehetőségéről (a továbbiakban: Értesítés). Az Ügyfél a Szerződés megkötése előtt és annak meghosszabbítása esetén is egységesen az alábbi előfizetések közül választhat:

 • Egy hónapos előfizetés –5,990 forint egyszeri díj megfizetése esetén, amely további 30 napra biztosítja a Szolgáltatáshoz való teljes hozzáférést.
 • Negyedéves előfizetés - 14,990 forint egyszeri díj megfizetése esetén, amely további 90 napra biztosítja a Szolgáltatáshoz való teljes hozzáférést.
 • Fél éves előfizetés - 26,990 forint egyszeri díj megfizetése esetén, amely további 180 napra biztosítja a Szolgáltatáshoz való teljes hozzáférést.
 • Éves előfizetés - 47,990 forint egyszeri díj megfizetése esetén, amely további 365 napra biztosítja a Szolgáltatáshoz való teljes hozzáférést.

Az Ügyfél az általa választott előfizetés díját előre köteles megfizetni, a Weboldalon található megfelelő opció kiválasztásával, majd a választott előfizetés díjának az Ügyfél választása szerint a Paypal vagy a STRIPE felületén történő teljesítésével. (az Ügyfél által választott első előfizetési időszak lejártát követő esetekben, a továbbiakban: Szerződés Meghosszabbítása) Az előfizetés díjának megfizetéséről szóló számlát és bizonylatot a Szolgáltató a fizetés teljesítését követően, elektronikusan küldi meg az Ügyfél fiókjában megadott elérhetőségre.

Amennyiben az Ügyfél a Szerződést nem hosszabbítja meg, úgy  az Ügyfél által választott Előfizetés időszakának végét követően, további hosszabbítás hiányában a Weboldalon regisztrált profiljába beléphet, de a Szolgáltatást nem jogosult igénybe venni a Szerződés Meghosszabbítása nélkül. (a továbbiakban: Szerződés Felfüggesztése)

Amennyiben az Ügyfél a választott előfizetési időszak végén nem kívánja a Szerződést meghosszabbítani, de nem kívánja a Szerződés Felfüggesztését, vagyis a Szerződést a regisztrált profiljának fenntartásával felfüggesztett állapotban tartani, jogosult a „Fiók megszüntetése” funkció használatával a Szerződést megszüntetni. (a továbbiakban: Szerződés Megszüntetése)

Amennyiben az Ügyfél a Szerződés Megszüntetésének jogával az előfizetéssel vásárolt időtartam letelte előtt él, nem jogosult a megfizetett előfizetési díjnak, vagy arányos részének visszakövetelésére; az Ügyfél által megfizetett előfizetési díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni, azt meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás bármely elemét nem veszi igénybe a Szerződés hatályba lépését követően, nem jogosult a megfizetett előfizetési díjnak, vagy arányos részének visszakövetelésére.

A SPORTERA.NET fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor
átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben:

 1. valótlan vagy hiányos vagy érvénytelen adatok megadása, 
 2. más felhasználók személyes adataival történő bármilyen visszaélés

A meglévő felhasználóknak 2021. május 31-ig van lehetőségük módosítani az adatokat, amennyiben nem történik meg, törlésre kerülnek ezen felhasználóink"

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató köteles

 • az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti tartalomnak és az ügyfél által választott időtartamnak megfelelően nyújtani;
 • az Ügyfelet a Szerződés eredeti vagy meghosszabbított időtartamának lejárata előtt 1 (egy) nappal erről értesíteni.

A Szolgáltató jogosult:

 • a nyújtott szolgáltatásokért a Szerződés meghosszabbítása esetén az Ügyfél által választott előfizetés időtartamától függően az Ügyfél által előre megfizetett díjazásra;
 • az Ügyfelek profilján feltüntetett adatokat ellenőrizni, az adatok valótlansága esetén – az Ügyfél egyidejű értesítése mellett - a fiókot felfüggeszteni vagy törölni, mely esetben az Ügyfél által megfizetett előfizetési díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni, azt szerződésszegés miatt, kötbér jogcímén jogosult megtartani.

Az Ügyfél köteles

 • a Szolgáltatás ellenértékének megfizetésére;
 • haladéktalanul írásban tájékoztatni az Szolgáltatót a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen problémáról vagy kifogásról, illetve arról, ha tudomására jut, hogy bármely más Ügyfél valótlan adatokat töltött fel a Weboldalra;
 • polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában a valóságnak megfelelő adatokat megadni;
 • a Szolgáltatást rendeltetésének megfelelően, visszaélésektől mentesen használni.

Az Ügyfél köteles tartózkodni az alábbiaktól:

 • levélszemét küldése más Ügyfeleknek;
 • más személyazonosságának eltulajdonítása, más személyek képeinek posztolása, más módon történő felhasználása azok beleegyezése nélkül;
 • olyan tartalom megjelenítése, amelyek sértik bárki jogait, ideértve a nyilvánossághoz és a magánélethez való jogot, illetve a szerzői jogokat, védjegyet vagy más szellemi tulajdonhoz vagy szerződéshez fűződő jogot,
 • gyűlöletbeszéd, megfélemlítő, szexuális töltetű vagy pornográf tartalom megjelenítése;
 • más Ügyféltől jelszavak, személyes beazonosításra alkalmas információ kereskedelmi vagy törvénybe ütköző célra történő kérése, illetve mások személyes adatainak a beleegyezésük nélkül történő felhasználása;
 • más Ügyfél fiókjának használata, személyes fiók mással való megosztása, egynél több fiók fenntartása;
 •  másik fiók létrehozása, ha az Ügyfél fiókját a Szolgáltató szerződésszegés miatt törölte, hacsak a Szolgáltató erre engedélyt nem ad;
 • a Szolgáltatáson keresztül történő kommunikáció során más Ügyfél zaklatása, sértegetése, általános kommunikációs normák megsértése;
 • előzetes írásbeli engedély nélkül a Szolgáltatás és annak bármilyen tartalmának kereskedelmi célú használata;
 • előzetes írásbeli engedély nélkül a Szolgáltatáson keresztül elérhető, szerzői jog által védett tartalom vagy, más szellemi tulajdon, tartalom vagy védett információ másolása, módosítása, továbbítása;
 • a Szolgáltatás biztonságának, a Weboldal vagy a Szolgáltató jó hírnevének sértése vagy veszélyeztetése.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kivizsgálja és/vagy bármilyen díj visszatérítése nélkül törölje az Ügyfél fiókját, ha az megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit vagy a Szerződést, visszaél a Szolgáltatás használatával, vagy a Szolgáltató által nem megfelelőnek vagy törvénybe ütközőnek vélt magatartást tanúsít, ideértve a Szolgáltatáson keresztüli és azon kívüli tetteit és kommunikációt.

5. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató kijelenti, hogy minden esetben a https://sportera.net weboldalon is fellelhető adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeli az Ügyfél adatait, a vele kapcsolatosan tudomására jutott információkat.

A hivatkozott dokumentum ITT érhető el, elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

6. FELELŐSSÉGI KLAUZULA

A Szolgáltató nem felel az Ügyfelek által megadott adatok helyességéért, az ebből, valamint az Ügyfelek által az egymás közötti kommunikáció tartalmából eredő károkért a Szolgáltató felelőssége kizárt. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelek által egymásnak, illetve harmadik személynek okozott károkért sem. A Szolgáltató felelőssége az Ügyféllel szemben bármilyen károkozásért (ide nem értve azon károkat, amelyek vonatkozásában a felelősség korlátozása vagy kizárása semmis) az adott Ügyfél által megfizetett előfizetési díj erejéig korlátozott.

7. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

A fogyasztónak minősülő Ügyfelet a Szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (1) és (2) b) alapján. Az ehhez szükséges nyilatkozat mintája az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képezi.

A Szolgáltatás jellegére tekintettel a termékszavatossági jogokkal a fogyasztó Ügyfél nem élhet, a kellékszavatossági jogok közül a kijavítás/kicserélés fogalmilag kizárt. A fogyasztó Ügyfél jogosult lehet árleszállításra vagy elállásra a Szolgáltató hibás teljesítése esetén. A kellékszavatosságról szóló tájékoztatás ezen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletét képezi.

8. JOGVITÁK

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel, valamint Szerződésből eredő bármely jogvita esetére (nem fogyasztó Ügyfelek esetében) a Felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) bíróság, illetve megyei (fővárosi) törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogviták során a magyar jogot kell alkalmazni.

Panasza esetén lehetősége van a fogyasztónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás, jelen esetben a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, a termék biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, jelen esetben a Szolgáltató vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

Jelen Általános Szerződési Feltételek egyes pontjainak érvénytelensége esetén annak többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.


1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Zoda Team Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Letölthető változat: PDF DOCX


2. számú melléklet

Tájékoztató a Kellékszavatosságról fogyasztó Ügyfelek részére

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás jellegére tekintettel az Ön által gyakorolható kellékszavatossági jogok: árleszállítás kérése vagy végső esetben elállási joga gyakorlása.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.