Adatkezelési tájékoztató

A https://sportera.net weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe vevők részére.

1.Bevezetés

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Zoda Team Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Stadion utca 3. C. lház. 4. em. 18.; a továbbiakban: Adatkezelő) azon - kézilabda vagy labdarúgás sportágban érdekelt - természetes személy sportolók, szakképesített edzők, terapeuták és technikai vezetők, valamint sportegyesületek és sportvállalkozások természetes személy képviselői, kapcsolattartói adatainak kezelésével, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akik az Adatkezelőtől a https://sportera.net weboldalon nyújtott platformszolgáltatással összefüggésben ajánlatot kértek, továbbá akik az Adatkezelővel ezt követően szerződést kötöttek, illetve akik részére az Adatkezelő a kommunikáció és kapcsolatfelvétel elősegítése, valamint a nyújtott és keresett szolgáltatások bemutatása céljából online platform üzemeltetését és biztosítását végzi, és ezáltal az ő személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerint kezeli (a továbbiakban Érintett).

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme mellett. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóval teljesíti az előzetes tájékoztatás kötelezettségét az adatkezelési tevékenységével összefüggésben.

 

2.Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

név:                         Zoda Team Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                  8200 Veszprém, Stadion utca 3. C. lház. 4. em. 18.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei:

Hamar Zoltán, +36-30-652-3813, hamarzoltan@gmail.com

 

3.Az Adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok, szabályzatok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei

 

4.Az Adatkezelés fő célja

Az adatkezelés fő célja a kézilabda vagy labdarúgás sportágban érintett sportolók, szakképesített edzők, terapeuták és technikai vezetők, valamint sportegyesületek és sportvállalkozások közötti kommunikáció és kapcsolatfelvétel elősegítése, valamint a nyújtott és keresett szolgáltatások egymásnak történő bemutatása és ebből a célból online platform üzemeltetése és biztosítása.

 

5.Az Adatkezelés jogalapjai

 • a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és 9. cikk (2) a) pontja; vagyis az Érintett hozzájárulása;

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett az Adatkezelő https://sportera.net honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

 • a szerződéskötéshez megadott adatok kapcsán, amelyeket az Adatkezelő nem az Érintett hozzájárulása alapján kezel: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges);
 • adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése kapcsán, illetve esetleges fogyasztói panasz kezelése esetén a GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
 • az Adatkezelő esetleges igényérvényesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés konkrét célja, jogalapja és határideje

Kezelt személyes adatok és kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidők)

Az Adatkezelővel önként kapcsolatba lépő regisztráló érintett személy

 • felhasználóneve,

 • emailcíme,

 • felhasználói csoport (játékos, edző, csapat, technikai vezető, terapeuta) kiválasztása

 

Regisztráció elvégzése, belépési lehetőség biztosítása a regisztráló számára.

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett hozzájárulása

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törléséig),

-de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 (egy) napig, amennyiben a regisztrációt nem követi belépés a sportera.net weboldalra; illetve

-a weboldalra történő belépés esetén legfeljebb a fiók törléséig.

 

A sportera.net weboldalra belépő érintett személy által megadott kötelező vagy opcionális személyes adatok.

 

Játékos esetén:

 • név,

 • születési év;

 • állampolgárság;

 • beszélt nyelvek (listából);

 • telefonszám;

 • magasság;

 • súly;

 • nem;

 • jelenlegi sportegyesület;

 • előző sportegyesület(ek);

 • válogatottság;

 • eredmények;

 • szerződéssel rendelkezik-e;

 • fotó;

 • referenciavideó;

 • célország (listából);

 • személyi kód/regisztrációs kód (MKSZ?);

 • bármilyen, a profil létrehozása (szerkesztése) során megadott személyes adat;

 • előfizetési adatok

 

Edző esetén:

 • e-mail cím

 • név

 • születési dátum

 • telefonszám

 • beszélt nyelvek

 • neme

 • aktuális sportegyesülete

 • korábbi sportegyesületek

 • legmagasabb bajnoki osztálya

 • van-e érvényes szerződése

 • edzői működési engedélye (liszensz besorolása)

 • szakterülete

 • országok ahol tevékenykedni szeretne

 • személyi kód

 

Technikai vezető esetén:

név

születési dátum

állampolgárság

beszélt nyelvek

telefonszám

neme

aktuális sportegyesület

korábbi sportegyesület

aktuális élő szerződés

szakirányú végzettség

ország ahol tevékenykedni szeretne

vezetői engedély

 

Terapeuta esetén:

név

születési dátum

állampolgárság

beszélt nyelvek

telefonszám

neme

aktuális sportegyesület

korábbi sportegyesület

aktuális élő szerződés

szakirányú végzettség

ország ahol tevékenykedni szeretne

vezetői engedély

 •  

 

Csapat esetén (csak ha személyes adat merül fel):

Sportszervezet neve

telefonos elérhetősége

e-mail címe

sportszervezet székhelye

legmagasabba bajnoki osztálya

sportegyesület szakosztályai, nemek szerint

sportszervezet regisztrációs kódja

 

 

Az Adatkezelő által nyújtott platformszolgáltatás igénybevétele, használata, személyes profil (fiók) létrehozása, szerződés teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél a kötelezően megadandó adatok kapcsán.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása az önként megadott személyes adatokat illetően.

 

Szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés esetén a szerződés megszűnését (regisztráció törlését) követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.) a szerződéses adatok kapcsán.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.)

 

Az érintett személy emailcíme

 

Adatkezelői értesítések küldése a szerződés státusának nyomon követése érdekében (például az előfizetés lejárta előtt vagy a profil inaktívvá válásáról stb.)

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges

Szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés esetén a szerződés megszűnését (regisztráció törlését) követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.) a szerződéses adatok kapcsán.

 

 

Az érintett személy által az „Üzenetek” menüpont alatt feltöltött üzenetek és esetleges mellékletei tartalma

 

(Az üzeneteket az Adatkezelő nem követi nyomon, azonban a levelezés az általa üzemeltetett oldalon keresztül zajlik, így e körben is adatkezelőnek minősül)

 

Az Adatkezelő által nyújtott platformszolgáltatás igénybevétele, használata, szerződés teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél a kötelezően megadandó adatok kapcsán.

 

A szerződés megszűnését (regisztráció törlését) követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.).

 

Bankkártyás, PayPal-fizetés esetén az Adatkezelő oldalán bevitt adatok.

 

Ezen adatokat a pénzügyi szolgáltatók dolgozzák fel, az ő szervereiken tárolódnak a biztonságos fizetéshez kapcsolódó adatok (bankkártyaszám, lejárati dátum, bankkártyatulajdonos, biztonsági kód, PayPal-fiók esetén annak regisztrációs adatai) és a tranzakció azonosítója.

 

Biztonságos bankkártyás, PayPal fizetés a szerződés teljesítése érdekében.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges

 

 

A szerződés megszűnését (regisztráció törlését) követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.).

 

A Számviteli tv. alapján a bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama az szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év (Számviteli tv. 169. § (2) bek.).

Érintett személy

 • neve,

 • lakcíme,

 • egyéb, számlázáshoz szükséges adat

 

 

Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél a kötelezően megadandó adatok kapcsán.

 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

A szerződés megszűnését (regisztráció törlését) követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.).

 

A Számviteli tv. alapján a bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama az szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év (Számv. tv. 169. § (2) bek.).

 

Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát az adott bizonylaton alapuló bevallás évének végétől számított 5 (öt) évig (Art. 47. § (1) bek., 164. § (1) bek.)

 

Érintett személy

 • neve,

 • lakcíme

 

 

Adatkezelő fenti jogviszonyokból származó igényei érvényesítése (kintlévőségek kezelése,

behajtása, egyéb igények érvényesítése)

GDPR. 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdeke

 

A jogos érdek azonosítása: a követelés érvényesíthetősége

 

A szerződés megszűnését (regisztráció törlését) vagy amennyiben igényérvényesítésre került sor az Adatkezelő által vagy vele szemben az Érintett kapcsán, akkor az igényérvényesítés jogerős elbírálását követő általános elévülési idő 5 (öt) év) lejártáig (Ptk. 6:22. § (1) bek.).

 

Érintett személy

 • neve,

 • emailcíme

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet természetes személy képviselőjének

 • neve,

 • emailcíme.

 

Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő, elektronikus úton küldött tájékoztató és/vagy hírlevél küldése.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig.

Adatkezelő részére a tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszban megadott személyes adatok, de legalább a panaszt tevő magánszemély neve, lakcíme, elektronikus panaszbejelentés esetén emailcíme

 

Vezetett dokumentumok: panaszról felvett jegyzőkönyv, adott válasz

 

Panasz elbírálása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott válasz másolati példányait a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 (öt) évig kell megőrizni.

 

Adatkezelő részére a Adatkezelő tevékenységével összefüggésben küldött bejelentések, egyedi igényekre vonatkozó üzenetek, kérések során megadott személyes adatok (Érintett neve, címe, telefonszáma, emailcíme, megadásuk esetén)

 

Bejelentések, panaszok, üzenetek kezelése, megválaszolása, egyéni ügyféligények kielégítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása

Bejelentések, panaszok, üzenetek elintézését, megválaszolását követően azonnal törlendő vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

Érintett személy

 • neve,

 • emailcíme

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet természetes személy képviselőjének

 • neve,

 • emailcíme.

 

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig.

 

A fenti adatok megismerésére jogosultak köre az Adatkezelőnél: ügyvezetők, a feladatuk, munkakörük ellátásához, illetve az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges mértékben.

Az adatok tárhelye az Adatkezelő szervere.

Az Adatkezelő különleges adat kezelésére nem jogosult. Tevékenysége során az érintettre vonatkozó különleges adat megszerzésére nem törekszik, a tudomására jutott különleges adatot nem rögzíti és nem továbbítja illetéktelen harmadik személy részére.

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatok megismerésére és azok kezelésére azon személyek köre jogosult, amelyek a feladat ellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.

Adatfeldolgozók:

 • az adatfeldolgozó a bankkártyás, PayPal-rendszeren keresztül történő fizetési tranzakciók kapcsán adatfeldolgozó a PayPal Holdings Inc. (székhelye: Europe,  S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered Office: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349; telefonszáma:  00353 1 436 9111, service@intl.paypal.com) - az érintett nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mailcímét, a tranzakció összegét, a megvásárolt szolgáltatás jellemzőit, fizetési státuszát és a vásárlás időpontját kezeli (az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU)
 • a sportera.net oldalt üzemeltető adatfeldolgozó a GFX DESIGN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.; cégjegyzékszáma: 01-09-900826; e-mail: info@gfx.hu; az adatfeldolgozás technológiája: Informatikai rendszer;)
 • a tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozó a GFX Design Kft. (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 1. emelet 2.; telefonszám: 06-70-310-2355; e-mail: info@gfx.hu);
 • a könyvelést végző adatfeldolgozó a Mérleg 1999 Kft. (székhely: 8429 Porva, Pápai út 1; telefonszám: 06 88 586 720; e-mail: merleg1999kft@gmail.com);
 • a jogi képviseletet biztosító adatfeldolgozó a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.; telefonszám: 06-1-354-0733; e-mail: veronika.voros@bvpartners.hu)

Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.

 

 1. Az Érintett jogai

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

 

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

 

Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)

Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.

 

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

 

Tiltakozás joga

Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

 

Panasz és jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg társaságunkat.